کمیته اجرایی همایش

شناسه صفحه : [NjM0]

 

آقای مهندس امین مقومی رئيس کميته اجرايي همايش


آقای مهندس حميد رمضان دهنوی دبير اجرايی همايش


آقای قاسم يل مدير منابع انسانی، مالي و پشتيبانی همايش


آقای رضا محمدی مدير برنامه ريزی و هماهنگ کننده همايش


آقای مهدي بخشی مسئول کميته روابط عمومي و رسانه همايش


آقای احسان ايزدان مسئول کميته آموزش همايش


آقای علی ميرزايی مسئول کميته تشريفات و هماهنگ کننده ميهمانان همايش


خانم زحمت کش مسئول کميته مالی همايش


آقای محمد خاکی مسئول کميته تامين منابع انساني همایش


آقای محمد علی شاکری مسئول کميته پشتيبانی همایش

 

آقای مجيد نيکپور مسئول کميته IT همایش 
 

کیمیا سامانه