کمیته سیاست گذاری همایش

شناسه صفحه : [NDY3]

 

آقای دکتر حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس فرج الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس سید مهدی صادقی استاندار قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس محسن بهشتی معاون امور عمرانی استاندار قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس حسن صبوری فخار مدیرکل راه و شهرسازی استان قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

کیمیا سامانه