دبیرخانه همایش

شناسه صفحه : [NDU4]

 

 

آقای مهندس حسن صبوری فخار مدیر کل راه و شهرسازی استان قم

 

آقای مهندس امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

 

آقای مهندس کاوه نوری کوپائی نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

 

آقای مهندس سیدمحمدعلی سبحانی نائب رییس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

 

آقای مهندس حمید رمضان دهنوی خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

 

خانم مهندس جمیله صادقی دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قم

 

آقای مهندس داود طلوعی مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم

 

آقای مهندس اسمعیل اسدی رییس اداره نظام مهندسی ساختمان اداره کل و شهرسازی استان قم

 

کیمیا سامانه